Algemene voorwaarden

Versie 2020.01 - 1 januari 2020
Inhoud

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Triple E: Triple E Holding B.V. en/of Triple E Beheer B.V. en/of Triple E International B.V. en/of Triple E Furniture B.V. en/of Triple E Works B.V., allen gevestigd te Joure aan de Mercatorweg 1.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, of privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon die met Triple E een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Een Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Triple E en Opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
 4. De overeenkomst:

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Triple E en Opdrachtgever, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere manier is verkregen. (de overeenkomst).
 2. De door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop- )voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Triple E zijn aanvaard.
 3. Alle aanbiedingen en offertes van Triple E zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Intellectueel eigendomsrecht

 1. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden producten. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de producten, verplichten Triple E niet tot enige vergoeding en geven Opdrachtgever niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde producten te weigeren.
 2. Door Triple E verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten indien hij daartoe verzoekt worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door Triple E te bepalen waarde ervan is verschuldigd.

4. Overeenkomsten, wijzigingen en annuleringen

 1. Alle koopovereenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Als Triple E de opschortende voorwaarde niet binnen een maand inroept, dan is de overeenkomst definitief.
 2. De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Opdrachtgever van een aanbod van Triple E. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Triple E, als uit het feit dat Triple E uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 3. Wijzigingen en annuleringen van orders door Opdrachtgever zijn alleen geldig na schriftelijke akkoordverklaring door Triple E. Triple E kan hiervoor kosten in rekening brengen.

5. Prijs / Betaling

 1. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan is Triple E gerechtigd de overeen gekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Triple E maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de Opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening binnen 8 dagen na de factuurdatum door de Triple E te zijn ontvangen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Triple E in mindering te brengen op het door de Opdrachtgever jegens Triple E verschuldigde.
 3. Indien de Opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Triple E gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 5. Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of niet nakomen van enige andere verplichting.
 6. Het verstrijken van de betalingstermijn brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet- vervallen, met zich mee.
 7. Al hetgeen Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. Wanneer Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft Triple E het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 9. Ingeval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure.

6. Levering

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen geschiedt de levering af fabriek. Indien door Opdrachtgever te kennen wordt gegeven de goederen op een door Opdrachtgever aan te geven adres af te leveren, is Triple E gerechtigd vracht- en portokosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De levertijd gaat pas in op het moment dat het bedrag van de aanbetaling door Triple E is ontvangen.
 3. De door Triple E opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door Triple E bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Triple E is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever van enige voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te vergen medewerking.
 4. De door Triple E opgegeven levertijd geschiedt bij benadering. Behoudens ingeval van grove schuld aan de zijde van Triple E, geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de Opdrachtgever geleden schade.
 5. Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Triple E, is Triple E gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Alle extra – onkosten in verband met de levering die Triple E op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever maakt, zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7. Risico-overgang

 1. Indien is overeengekomen dat Triple E de producten vervoert, dan gaat het risico over op Opdrachtgever bij aflevering. In alle andere gevallen gaat het risico over op het moment dat de producten door Triple E aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Wanneer een Opdrachtgever weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

8. Overmacht en niet-toerekenbare tekortkoming

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Triple E onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in – en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Triple E of diens leveranciers.
 2. Triple E heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen tegenover Opdrachtgever na te komen.
 3. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van Triple E of door Triple E ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand stroomstoring, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 4. Als er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

9. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Triple E gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Triple E te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, is Triple E gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.
 2. Ingeval van opschorting of ontbinding in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

10. Zekerheden / eigendomsvoorbehoud

 1. Als Opdrachtgever in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst met Triple E, heeft Triple E altijd het recht voordat hij gaat leveren om voldoende zekerheid van Opdrachtgever te eisen dat hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 2. Indien Triple E gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van Triple E te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door Opdrachtgever wordt geweigerd, is Triple E vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Triple E op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.
 3. Triple E blijft eigenaar van geleverde producten zolang Opdrachtgever:
  1. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten.
  2. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de producten voor Triple E te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van Triple E op te slaan, dan wel te bewaren. Totdat de eigendom overgaat, heeft Triple E te allen tijde toegang tot zijn producten, waar deze zich ook bevinden.
 5. Opdrachtgever zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de producten niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever vereist, dat producten worden overgedragen.
 6. Bij overtreding van het voorgaande is Opdrachtgever een boete verschuldigd van 10% van de openstaande vordering.
 7. Triple E heeft op alle producten die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de Triple E voor schade veroorzaakt door gebreken van de geleverde producten beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor Opdrachtgever aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 2. De Triple E is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor Opdrachtgever aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 3. Indien de gevolgen van de exoneratie genoemd in de lid 1 en 2 van dit artikel voor Opdrachtgever aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn, zal Triple E in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het bedrag waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

12. Reclame/klachten

 1. Klachten moeten direct na constatering schriftelijk aan Triple E worden gemeld. Dit kan tot 8 dagen na levering. Opdrachtgever moet de producten direct na ontvangst op zichtbare gebreken controleren. Klachten die na 7 dagen na levering worden gemeld hoeven door Triple E niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek.
 2. Reclame geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 3. ngeval van een klacht mag Opdrachtgever de producten alleen retourneren als Triple E daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.
 4. Triple E moet altijd in de gelegenheid gesteld worden om klachten van Opdrachtgever op te lossen. Reparaties door derden worden dan ook niet door Triple E vergoed, tenzij Triple E vooraf schriftelijk akkoord is gegaan.

13. Garantie

 1. Door Triple E afgegeven garanties met betrekking tot niet door Triple E geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van Triple E een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.
 2. Triple E geeft voor de door hem geleverde en geproduceerde producten een garantie op constructies en aan Triple E toe te schrijven gebreken, die bij normaal gebruik ontstaan, ten gevolge van een materiaal- of productiefout.
 3. Er zijn geen verdere rechten; de onderhoudswerkzaamheden worden niet gedekt door de garantie.
 4. Onderdelen die door ondeskundige bediening of reparatie, door gebrekkig onderhoud of door normale slijtage (slijtageonderdelen) onbruikbaar zijn geworden, zijn uitgesloten van de garantie.
 5. De garantieperiode van door Triple E geproduceerde en geleverde producten bedraagt 60 maanden. De looptijd start vanaf de dag van facturering aan Opdrachtgever en de eerste gebruiker. Bij doorverkoop door Opdrachtgever aan een derde, vervalt de garantie, tenzij Opdrachtgever een door Triple E erkende dealer is. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de garantie, in het bijzonder bij het vervangen van onderdelen, wordt de garantieperiode niet opnieuw gestart.
 6. Opdrachtgever moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken en moet het product goed en afdoende onderhouden en behandelen.
 7. Afwijkingen in kleur, slijtvastigheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 8. Als een claim wordt ingediend bij Triple E op basis van de garantie, worden de reserveonderdelen zo snel mogelijk geleverd. Een aanspraak van de Opdrachtgever op onmiddellijke levering is echter uitgesloten. Een vertraagde levering vormt daarom geen reden voor vorderingen voor schadevergoeding tegenover Triple E en leidt daarom niet tot een verlenging van de garantieperiode.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, onder voorbehoud van het recht van Triple E om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Bezoek TRIPLE E op Kerkenbeurs Noord!

Net zoals andere jaren zijn we er weer bij op de Kerkenbeurs! Dit jaar staan we met onze producten in Hanze Plaza, Groningen op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 2023. Kom langs voor advies en inspiratie, maar natuurlijk vooral om het gemak van onze lichtgewicht klaptafels, stoelen en podiumdelen zelf te ervaren!

 

Normaal kost entree € 15, maar via de knop hieronder kunt u een voucher aanvragen waarmee u een gratis ticket kunt bestellen op de website van de Kerkenbeurs.